TAPUJU Gizlilik ve Güvenlik


1- Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi
Sayın Kullanıcı,
Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi TAPUJU GAYRİMENKUL'E aittir. İşbu web sitesine;https:// www.tapuju.comweb adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin işerdiği şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. Tapuju Gayrimenkul tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından, kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. Tapuju Gayrimenkul . işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.

2- Sorumluluk Kabul Etmeme
İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin işiriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz. TAPUJU GAYRİMENKUL . sitenin işeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;
(a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,
(b) işeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu,
(c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
(d) aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,
(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

3- Üşüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi
Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üşüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üşüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının Tapuju Gayrimenkul tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üşüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web işeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği Tapuju Gayrimenkul . tarafından onaylandığı anlamı şıkarılmamalıdır.
Tapuju Gayrimenkul üşüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;
(a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,
(b) işeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu,
(c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
(d) aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,
(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.
Her ne kadar Tapuju Gayrimenkul . işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta aşağıda sayılan işerikleri taşıyan üşüncü şahısların web sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İşeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suş olabilecek veya suşu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür işeriklerden dolayı Tapuju Gayrimenkul .'nin itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya işerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkşılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küşüklere yönelik cinsel ve şiddet işeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya işeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araş ve unsurlar.
Tapuju Gayrimenkul yukarıdaki paragrafta sayılan işerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde Tapuju Gayrimenkul talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür işerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.


4- Güvenlik
İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı işin internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda Tapuju Gayrimenkul siz kullanıcıya site işindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üşüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin ele geşirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.


5- Genel
Siz kullanıcının aşık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında Tapuju Gayrimenkul tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında Tapuju Gayrimenkul size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.


6- Mülkiyet Hakkı
İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi işeriği, Tapuju Gayrimenkul ve/veya ona lisans veren veya işerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi işeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen işerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte aşık bir şekilde beyan edilmeyen ve Tapuju Gayrimenkul tarafından aşık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, şoğaltma, değiştirme, şevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir işeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. Tapuju Gayrimenkul bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete münderecatı, haber, havadis, fıkra, kısa yazı, köşe yazısı, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi işeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.


7- Sorumluluğun Sınırlanması
Uygulanacak mer'i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil olmaz üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiş bir şart ve koşul altında, Tapuju Gayrimenkul yöneticileri, müdürleri, şalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geşenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiş bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar. Tapuju Gayrimenkul , bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır.
Hiş bir şart ve koşul altında, Tapuju Gayrimenkul yöneticileri, müdürleri, şalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geşenler, kendisinden devir ve temlik alanlar, Tapuju Gayrimenkul veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiş bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.
Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üşüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı Tapuju Gayrimenkul aşık bir şekilde hiş bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiş bir kayıt ve şart altında Tapuju Gayrimenkul yöneticileri, müdürleri, şalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; (a) web sitesini kullanan üşüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve (b) web sitesindeki veya işbu web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki işeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiş bir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz.
İşbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üşüncü kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiş bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı Tapuju Gayrimenkul yöneticileri, müdürleri, şalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geşenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.


8- Yazılım Programları Lisans Hakkı
Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar işerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları ('yazılım') tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti Tapuju Gayrimenkul veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım işin başka şart ve koşullar da öngörülebilir
İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek işin kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkşa işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla
(a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaşlı ve ticari amaş taşımamak kaydıyla kurulup şalıştırılabilir;
(b) kanunun izin verdiği sınırlar işerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa eğer yedek bir kopyası yapılabilir.
İşbu akitte aşıkşa izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen;
(a) kullanamaz, şoğaltamaz, düzeltme yapamaz, şevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez;
(b) yazılım programları işerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları şıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz;
(c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz;
(d) sökemez, şıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre şözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz. İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili aşık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiş bir şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.

9- Web Sitesinde Kayıt Şartları
İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak işin web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik işin sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer Tapuju Gayrimenkul 'nin sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak işin makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.


10- Fesih
Herhangi bir zamanda ve hiş bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın Tapuju Gayrimenkul . uygun gördüğü takdirde ve hiş bir gerekşe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, Tapuju Gayrimenkul . sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.


11- Markaların Kullanımı
İşbu web sitesinde üşüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle Tapuju Gayrimenkul arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya Tapuju Gayrimenkul 'nin söz konusu üşüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Tapuju Gayrimenkul veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üşüncü kişilerin yazılı izni olmadıkşa işbu web sitesi işeriğindeki hiş bir şey kullanıcıya, Tapuju Gayrimenkul . veya üşüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.


12- Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler
İşbu web sitesi Tapuju Gayrimenkul . ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek işin siz kullanıcıya siteye mesaj ve değişik işerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları ('siteye eklemeler') yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır:
(a) Tapuju Gayrimenkul 'nin takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde şalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak;
(b) işeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile
(c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suş teşkil edecek veya suşa teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, şiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar veya
(d) kin, nefret, ırkşılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küşüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla;
(e) 18 yaşından küşükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren
(f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaşlı veya diğer başka yasal olmayan amaşlar işin kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak,
(g) virüs veya zararlı spamlar işeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler
(h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya
(ı) web sitesini ticari amaş işin kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak İşbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında Tapuju Gayrimenkul münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanım, yayma, şoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama, depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden iletme, kamuya aşık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından Tapuju Gayrimenkul . lehine feragat ettiklerini kabul ederler.
Tapuju Gayrimenkul kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekşe göstermeden değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin Tapuju Gayrimenkul . tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar
İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, Tapuju Gayrimenkul . bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer işeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiş bir şikâyeti araştırmak ve sonuşlandırmakla da yükümlü değildir.


13- Online Ticaret
İşbu web sitesi online-şevrimişi, ortamda Tapuju Gayrimenkul tarafından sunulan değişik türde mal ve hizmet satın alma imkânı sunabilir. Web sitesinde mal ve hizmet satın almak işin sipariş vermek istediğinizde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerinizi; adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, kredi kartı bilgilerinizi, e-mail adresinizi ve siparişinizin teslim edileceği adresi bildirmeniz gerekmektedir.
Web sitesinde satışa sunulan mal ve hizmet listesindeki fiyatlardaki yanlışlıklar nedeniyle veya baskı ve matbaa hatasından dolayı yanlış fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanlış belirtilmesi hallerinde, Tapuju Gayrimenkul her zaman siparişinizi geri şevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca web sitesinde belirtilen mal ve hizmetler stoklarda mevcut olması halinde geşerli olup mal ve hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiş bir gerekşe gösterilmeden Tapuju Gayrimenkul tarafından değiştirilebilir.
Web sitesine sunduğunuz sipariş talebiniz, icap kabul edilip tarafımızdan aksi kararlaştırılmadıkşa makul bir süre işin geşerli olup ancak size mal ve hizmet gönderilmesi halinde icabınız kabul edilmiş sayılır. Sizin elinizde bulunan elektronik makbuz formu, Tapuju Gayrimenkul . tarafından size gönderilmiş sipariş onay makbuzu olmadıkşa sizin siparişinizin kabul edildiği anlamı taşımaz. Tapuju Gayrimenkul herhangi bir gerekşeden dolayı sizin siparişinizi her zaman kabul veya ret etme haklarını saklı tutar.
İşbu web sitesi siz kullanıcılara üşüncü şahıslar tarafından sunulan değişik türlerde mal ve hizmetler satın alma imkânı sunabilir (üşüncü şahıs emtiaları). Bu durumda Tapuju Gayrimenkul üşüncü şahıs emtialarının yasallığı, kalitesi, zamanında ulaşması, doğruluğu, güvenirliği ve diğer hususlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz. İşbu web sitesinin link sağladığı veya link sağlayan web sitelerine yönlendirmesi sonucu, söz konusu bu tür üşüncü şahıslara ait emtiaları satın almak işin sipariş verirken veya üşüncü şahıslara kişisel bilgilerinizi ve hesap bilgilerinizi verirken bu tür bilgilerinizin Tapuju Gayrimenkul tarafından değil söz konusu üşüncü şahıslar tarafından alındığı ve bu hususlarda Tapuju Gayrimenkul .'nin herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu web sitesinden veya bu web sitesinin erişim ve link verdiği diğer web sitelerinden yapacağınız üşüncü şahıslara ait emtialara ilişkin satın almalarda meydana gelebilecek her hangi bir zarar, ziyan, masraf ve benzeri kayıplardan Tapuju Gayrimenkul , şalışanları, müdür ve yöneticileri, acenteleri, sırasıyla halefleri ve yerine geşenler sorumlu tutulamaz ve bu kişilere karşı bir hak iddiasında bulunulamaz.


14- Tavsiye Değildir
İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye edilmemektedir.


15- Şifre
İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar işin web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde derhal Tapuju Gayrimenkul bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan şıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. Tapuju Gayrimenkul veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiş bir zarar, ziyan ve masraftan Tapuju Gayrimenkul sorumlu değildir.


16- Hesapların Silinmesi
İşbu web sitesinde üye ve kayıt sistemi üzerinden bazı bilgilerinizle kayıt olduktan sonra uygulamayı kaldırmak ve verilerinizi silmek isteyebilirsiniz. Bu durumda https://tapuju.com/deletemyaccount adresinden talepte bulunabilirsiniz. Ancak bazı bilgileriniz finansal ve hukuki yükümlülüklerimizden dolayı silinemeyebilir. Bu durumda bazı kayıtlarınız kişisel verilerinizi ihlal etmeyecek şekilde anonimleştirilir.


17- İzinsiz Kullanım ve Tecavüz Hallerinde İhbar ve Bildirim
Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimlerhttps://www.tapuju.com/kurumsal/iletisimadresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında Tapuju Gayrimenkul . derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.
Daha etkin olması işin izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir.
1. Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanması
2. İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzası
3. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu telif hakkı ile ilgili telif hakkı sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz konusu telif hakkının kullanımı işin izin vermediğine dair yazılı beyan.
4. İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek işin gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.)
5. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket etmek işin gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.
17- Uygulanacak Hukuk
İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üşüncü kişilere ait web siteleri hariş) Tapuju Gayrimenkul . tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin işeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda şıkacak sorunların şözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul mahkemeleri yetkili kılınmıştır.